Local Government Online Services Survey

Closed14 Aug, 2023, 9:00am - 18 Aug, 2023, 5:00pm

Local Government Online Services - We Want Your Views    *Gaeilge thíos

Local government services are your services and we want to hear from you about how they can be best delivered digitally.  

This survey is being carried out by the Local Government Management Agency (LGMA) on behalf of local authorities to better understand how you currently use digital and online services and how you’d like to use them in future.

Your views will help us to deliver better services for you
We will use the findings from this survey to inform a new Local Government Digital and ICT Strategy. They will help us to:

  • Plan for the future of digital and ICT in local government
  • Understand what works well for you as a member of the public
  • Understand where we need to do more to help you use and access online services.

About the survey and your data
The survey has 20 questions and will take around 5 minutes to complete.  All questions are multiple-choice.

All survey responses are anonymous.  We are collecting minimal personal data (i.e. age group) for anonymous statistical purpose.  All the information you provide will be stored securely and processed anonymously for the purpose you provide it.

Link to survey: https://www.lgma.ie/en/digitalsurvey/

We really appreciate you taking the time to give us your views by August 18, 2023.

Thank you,

Digital and ICT Strategy Team,
Local Government Management Agency.
https://www.lgma.ie

Seirbhísí ar Líne an Rialtais Áitiúil -Is Mian Linn do Thuairimí a Chloisteáil

Is iad seirbhísí rialtais áitiúil do sheirbhísí agus ba mhaith linn cloisteáil uait faoin mbealach is fearr chun iad a sholáthar go digiteach.  

Tá an suirbhé seo á dhéanamh ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Rialtais Áitiúil (LGMA) thar ceann na n-údarás áitiúil chun tuiscint níos fearr a fháil ar conas a úsáideann tú seirbhísí digiteacha agus seirbhísí ar líne faoi láthair agus conas ar mhaith leat iad a úsáid amach anseo.

Cabhróidh do thuairimí linn chun seirbhísí níos fearr a sholáthar duit
Úsáidfimid torthaí an tsuirbhé seo chun bonn eolais a chur ar fáil do Straitéis Digiteach agus TFC nua na Rialtas Áitiúil. Cabhróidh siad linn chun:
 

  • Pleanáil do thodhchaí digiteach agus TFC sa rialtas áitiúil
  • Na rudaí a thuiscint a oibríonn go maith duitse mar bhall den phobal
  • A thuiscint cén áit ar gá dúinn níos mó a dhéanamh chun cabhrú leat seirbhísí ar líne a úsáid agus a rochtain.


Maidir leis an suirbhé agus do shonraí
Tá 20 ceist sa suirbhé agus tógfaidh sé timpeall 5 nóiméad ort é a chríochnú.  Is ceisteanna ilrogha iad go léir.

Ní bhíonn ainm ar bith le freagraí an tsuirbhé.   Tá sonraí pearsanta íosta á mbailiú againn (.i. aoisghrúpa) chun críche staitistiúla anaithnide.  Stórálfar an fhaisnéis go léir a sholáthraíonn tú go slán agus próiseálfar í don chuspóir sin a gcuireann tú ar fáil í agus ní luafar ainm ar bith.

Nasc anseo: https://forms.office.com/e/VfDQV5Zin3

Táimid fíorbhuíoch díot as an am a ghlacadh chun do thuairimí a nochtadh dúinn faoin 18 Lúnasa 2023.

Go raibh maith agat,

Foireann um Straitéis Dhigiteach agus TFC na Rialtas Áitiúil,
An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil.
https://www.lgma.ie